Deklaracja dostępności

Bystrzyca Kłodzka - Centrum Informacji Turystycznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Bystrzyca Kłodzka - singletrackglacensis.eu.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-11-08.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny:

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Wróblewski, informatyk@bystrzycaklodzka.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 74 81 17 605. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej: 2020-08-31.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

57-500 Bystrzyca Kłodzka , ul. Plac Wolności 17
Tel.: 74 81 17 676
Faks: 74 81 11 677
E-mail: turystyka@bystrzycaklodzka.pl
Strona internetowa:

Dostępność architektoniczna

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Siedziba Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka mieści się w 6 lokalizacjach na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka:

  • Siedziba główna – przy Placu Wolności 1,
  • Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – przy ulicy Okrzei 1,
  • Wydział Urbanistyki i Planowania – przy Placu Wolności 3-4,
  • Wydział Turystyki i Kultury Fizycznej – przy Placu Wolności 17,
  • Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa – przy Małym Rynku ½,
  • Straż Miejska – przy ulicy Strażackiej 13 ( w budynku Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o.).

 

Budynek główny UMiG Plac Wolności 1

Główna siedziba Urzędu ma 5 kondygnacji. Pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze i trzech piętrach. Wejście główne znajduje się od strony południowo-zachodniej (naprzeciw siedziby Wydziału Urbanistyki i Planowania). Do budynku prowadzą schody ( 9 stopni), wyposażone w poręcze po obu stronach, kończące się zabytkowymi ciężkimi drzwiami, mogącymi stanowić trudność w dostępie do Urzędu dla niektórych osób.  Drzwi prowadzą do przestronnego hallu, zakończonego szklaną ścianą i szklanymi drzwiami prowadzącymi na parter. W hallu znajduje się tablica informacyjna, na której wskazano numery pokoi i siedziby władz gminy oraz poszczególnych wydziałów Urzędu.

Budynek posiada także drogie wejście, po przeciwnej stronie ( wejście do restauracji La Salle). Wejście jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i innych osób o specjalnych potrzebach. Na parter budynku prowadzi podnośnik dla osób niepełnosprawnych.

Na parterze nieco na prawo od wejścia znajduje się Biuro Obsługi Klienta oraz kasa. Do pomieszczenia prowadzą szklane drzwi.

Po lewej od drzwi wejściowych  na parterze znajduje się winda, prowadząca na  wszystkie piętra budynku.  Klienci o szczególnych potrzebach mogą bez problemu dostać się do wszystkich wydziałów zlokalizowanych w tym budynku. Pokoje w budynku pozbawione są progów. Na terenie obiektu znajdują się dwie toalety przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych (na parterze i na 1. piętrze).

Przed budynkiem Urzędu znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych ( dwa miejsca przy wejściu dla osób niepełnosprawnych i 1 miejsce od strony południowej).

Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Okrzei 1

Siedziba wydziału mieści się w zabytkowym budynku na parterze. Do wydziału prowadzą schody ( 6 stopni) wyposażone w poręcze po obu stronach. Drewniane drzwi zewnętrzne prowadzą wprost do biura, brak odrębnej poczekalni. Toaleta nie jest przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy wejściu na odpowiedniej wysokości od poziomu chodnika, znajduje się dzwonek, którym można wezwać pracownika do obsługi osoby niepełnosprawnej.

Przed siedzibą wydziału wydzielono jedno miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Wydział Urbanistyki i Planowania – Plac Wolności 3-4

Siedziba wydziału mieści się na parterze zabytkowego budynku. Do lokalu prowadzą drewniane duże drzwi, wyposażone w domofon, z którego należy skorzystać by pracownicy  otworzyli drzwi i by można było wejść do środka. Przed drzwiami jest niewysoki próg ok. 3 cm. Bezpośrednio za drzwiami znajduje się duża zabytkowa sień. Drzwi do wydziału znajdują się po lewej stronie i prowadzą do przestronnego hallu- pomieszczenia wspólnego. W tym miejscu brak progu a na tym samym poziomie znajduje się również biuro kierownika wydziału. Pozostałe pomieszczenia znajdują się na kilku poziomach, schody są oznaczone kontrastowymi kolorami. Lokal jest w części przystosowany dla osób o specjalnych potrzebach. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Bezpośrednio przed lokalem nie ma miejsca parkingowego wydzielonego dla osób niepełnosprawnych, klienci wydziału mogą korzystać z 3 miejsc wyznaczonych w obrębie Placu Wolności ( jedno miejsce odległe o ok. 80 m, oraz 2 miejsca w odległości ok. 100 m od wejścia do siedziby wydziału ).

Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki – Plac Wolności 17.

Siedziba wydziału znajduje się na parterze zabytkowego budynku. Do siedziby wydziału prowadzą dwa wejścia. Jedno od strony Placu Wolności, posiada schody ( 2 stopnie), drugie wejście  - od strony Małego Rynku nie posiada schodów ani progu i jest przystosowane dla potrzeb osób o szczególnych potrzebach. Cały lokal znajduje się na jednym poziomie, ponadto znajduje się to toaleta dostępna dla osób niepełnosprawnych.

Bezpośrednio przed lokalem nie ma miejsca parkingowego wydzielonego dla osób niepełnosprawnych, klienci wydziału mogą korzystać z 3 miejsc wyznaczonych w obrębie Placu Wolności ( jedno miejsce odległe o ok. 80 m, oraz 2 miejsca w odległości ok. 50 m od wejścia do siedziby wydziału) oraz jednego miejsca przy ul. Okrzei 1 – odległego o ok. 50 m.

Straż Miejska – ul. Strażacka 13 ( siedziba ZUK Spółka z o.o.)

Tymczasowa Siedziba Straży Miejskiej mieści się w lokalu na parterze w budynku Zakładu Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bystrzycy Kłodzkiej. Do lokalu prowadzi wejście od strony dziedzińca, oraz 4 stopnie schodów. Obiekt nie jest przystosowany dla osób o specjalnych potrzebach. Brak miejsca parkingowego oraz toalety dla osób niepełnosprawnych.

 

DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA

Siedziba główna –  przy Placu Wolności 1

Na zewnętrznej ścianie przy głównym wejściu znajdują się tablice informacyjne, wskazujące, że budynek jest siedzibą Urzędu Miasta i Gminy, Rady Miejskiej oraz Urzędu Stanu Cywilnego. Nie ma wskazówek kierujących do odrębnego wejścia dla osób niepełnosprawnych.

Tablica informacyjna dotycząca rozmieszczenia poszczególnych komórek Urzędu znajduje się na parterze w hallu budynku. Każde pomieszczenie oznaczone jest tabliczką z numerem pokoju, nazwą wydziału oraz  imieniem, nazwiskiem i stanowiskiem pracownika. Brak oznaczeń w języku Braille’a, brak udogodnień dla osób niesłyszących i niedosłyszących. Każda osoba może zgłosić się do zlokalizowanego na parterze Biura Obsługi Klienta, gdzie uzyska pomoc , w tym w dotarciu do właściwej komórki organizacyjnej Urzędu.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – przy ulicy Okrzei 1

Na zewnętrznej ścianie przy wejściu znajduje się tablica informacyjna. Wewnątrz  biura tabliczki z imieniem, nazwiskiem i stanowiskiem pracownika. Brak oznaczeń w języku Braille’a, brak udogodnień dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

Wydział Urbanistyki i Planowania – przy Placu Wolności 3-4

Na zewnętrznej ścianie przy wejściu znajduje się tablica informacyjna. Wewnątrz  biura tabliczki z imieniem, nazwiskiem i stanowiskiem pracownika. Brak oznaczeń w języku Braille’a, brak udogodnień dla osób niesłyszących i niedosłyszących

Wydział Turystyki i Kultury Fizycznej – przy Placu Wolności 17

Na zewnętrznej ścianie przy wejściu znajduje się tablica informacyjna.  Od strony głównego wejścia brak  informacji o wejściu dla osób niepełnosprawnych znajdującym się z drugie strony budynku ( od strony Małego Rynku).Wewnątrz  biura tabliczki z imieniem, nazwiskiem i stanowiskiem pracownika. Brak oznaczeń w języku Braille’a, brak udogodnień dla osób niesłyszących i niedosłyszących

Wydział  Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa – przy Małym Rynku ½

Na zewnętrznej ścianie przy wejściu znajduje się tablica informacyjna. Wewnątrz  biura tabliczki z imieniem, nazwiskiem i stanowiskiem pracownika. Brak oznaczeń w języku Braille’a. Jedna pracownica ukończyła kurs polskiego języka migowego w podstawowym zakresie.

Straż Miejska – przy ulicy Strażackiej 13 ( w budynku Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o.).

Na zewnętrznej ścianie przy wejściu znajduje się tablica informacyjna. Wewnątrz  biura tabliczki z imieniem, nazwiskiem i stanowiskiem pracownika. Brak oznaczeń w języku Braille’a. Jedna osoba ukończyła kurs polskiego języka migowego w podstawowym zakresie.

 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Brak dostępności tłumacza języka migowego.